- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

ARRIVA MORAVA a.s.

ARRIVA MORAVA a.s.  - oblast Olomouc

- B -

Blatec - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconPřívalové (bleskové) povodně
IconOhrožení přívalovými srážkami

Bohuňovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bystrovany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Česká televize, studio Olomouc

České dráhy, a.s. - Olomouc hlavní nádraží

Český hydrometeorologický ústav

Český rozhlas Olomouc

ČEZ Distribuce, zákaznické centrum Olomouc

ČHMÚ

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

ČHMÚ - pobočka Brno

ČHMÚ - pobočka Ostrava

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

ČRS MO Olomouc [7027]

- D -

Dalkia Česká republika, a.s., divize Teplárna Olomouc

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Dopravní služby

Dub nad Moravou - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Důležité organizace - mapa

- E -

Elektrárny (MVE) - tabulka

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

- F -

Fakultní nemocnice Olomouc

- G -

GDPR

Grygov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

Hlubočky - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hlušovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Horka nad Moravou - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hygienické stanice

HZS - stanice Olomouc

HZS - Územní odbor Olomouc

HZS Olomouckého kraje

- Ch -

Charita Olomouc

Charváty - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- I -

informace - telefon

INNOGY - Olomouc

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Černovír (Město Olomouc)

JSDHO Droždín (Město Olomouc)

JSDHO Holice (Město Olomouc)

JSDHO Lošov (Město Olomouc)

JSDHO Radíkov (Město Olomouc)

JSDHO Topolany (Město Olomouc)

- K -

Kategorie organizací

Kontakty

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kožušany-Tážaly - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská veterinární správa - Olomouc

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Krajské vojenské velitelství Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožená ledovými jevy
IconMísta ohrožená ledovými jevy

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy

Lesy města Olomouce, a.s.

Litovel - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- M -

Magistrát města Olomouc

Magistrát města Olomouc - Oddělení vodního hospodářství

Malé vodní elektrárny - tabulka

Městská policie Olomouc

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Mladá fronta Dnes - Regionální redakce Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Neprůjezdné komunikace

Normy

- O -

O2 Czech Republic, a.s. (pobočka v ul. Polská)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní spolek ČČK Olomouc

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Olomouc - pk 

IconHlásná povodňová služba
IconPovodňová komise
IconIdentifikace pracoviště povodňové komise
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Olomoucký DENÍK

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Litovel - pk 

ORP Olomouc - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

ORP Prostějov - pk 

ORP Přerov - pk 

ORP Šternberk - pk 

ORP Uničov - pk 

ORP Zábřeh - pk 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Olomouc I

PČR - Obvodní oddělení Olomouc II

PČR - Obvodní oddělení Olomouc IV

PČR - Obvodní oddělení Velká Bystřice

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Olomouc

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Olomouc

Povodí Odry, státní podnik, VHP Opava

Povodí Odry, státní podnik, Závod  1 Opava

Povodňová komise statutárního města Prostějov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření

Předmět editoru dat

Předpisy

Přerov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Příkazy - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconPřívalové (bleskové) povodně
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Radio Haná

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

SDH Chomoutov (Město Olomouc)

SDH Chválkovice (Město Olomouc)

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

Správa nemovitostí Olomouc a.s.

Správa silnic Olomouckého kraje

Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Olomouc

Správa železnic – Oblastní ředitelství Olomouc

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice

ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Státní veterinární ústav Olomouc

SUEZ CZ, a.s. - provozovna Olomouc

- Š -

Školy a školní jídelny

Štěpánov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- T -

Technické služby

Technické služby města Olomouce, a.s.

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Uničov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Uživatelská mapa

- V -

Velká Bystřice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Věrovany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVýznamné vodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla I.–III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Zábřeh (město) - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

Zdravotnictví

zkratky

ZZIP, s.r.o., televizní studio

ZZS Olomouckého kraje

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc