- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

Bludov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bohdíkov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bohutín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bratrušov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

Cestmistrovství Vikýřovice

CEZ distribuce - zákaznické centrum Šumperk

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

ČHMÚ - pobočka Brno

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČRS MO Šumperk [7038]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dlouhomilov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Dokumenty (POVIS)

Dolní Studénky - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

- F -

Fotografie - toky

- G -

GDPR

- H -

Hanušovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Hrabišín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hygienické stanice

HZS - stanice Šumperk

HZS - Územní odbor Šumperk

HZS Olomouckého kraje

- Ch -

Chromeč - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- I -

informace - telefon

INNOGY Distribuce

- J -

Jakubovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Janoušov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jindřichov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Šumperk

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kontaminovaná místa - tabulka

Kopřivná - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská povodňová komise Pardubického kraje - pk 

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Krajské vojenské velitelství Olomouc

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožená ledovými jevy
IconMísta ohrožená ledovými jevy

Lesy ČR, s.p., ST-Oblast povodí Moravy, detaš. prac. Šumperk

Libina - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Loučná nad Desnou - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- M -

Malá Morava - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Město Šumperk

Městská policie Šumperk

Městský úřad Hanušovice

Městský úřad Staré Město

Městský úřad Šumperk - Odbor životního prostředí

Městský úřad Šumperk - vodoprávního oddělení

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Neprůjezdné komunikace

Normy

Nový Malín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- O -

Obec Bludov

Obec Bohutín

Obec Branná

Obec Bratrušov

Obec Bušín

Obec Dolní Studénky

Obec Hraběšice

Obec Jakubovice

Obec Janoušov

Obec Kopřivná

Obec Libina

Obec Nový Malín

Obec Olšany

Obec Oskava

Obec Písařov

Obec Šléglov

Obec Vikantice

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Bohdíkov

Obecní Úřad Dlouhomilov

Obecní úřad Hrabišín

Obecní úřad Chromeč

Obecní úřad Jindřichov

Obecní úřad Loučná nad Desnou

Obecní úřad Petrov nad Desnou

Obecní úřad Rapotín

Obecní úřad Rejchartice

Obecní úřad Ruda nad Moravou

Obecní úřad Sobotín

Obecní úřad Sudkov

Obecní úřad Velké Losiny

Obecní úřad Vernířovice

Obecní úřad Vikýřovice

Objekty dPP - mapa

Odborné subjekty

Oddělení veterinární hygieny Šumperk a Jeseník

Odvětvové normy

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

IconOhrožené objekty
IconVýběr ohrožených objektů podle toků

Ohrožené objekty v obcích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Olšany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Jeseník - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Králíky - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Šumperk - pk 

IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

ORP Uničov - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Zábřeh - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

Oskava - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

OU Malá Morava

- P -

PČR - Obvodní oddělení Šumperk

Petrov nad Desnou - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Písařov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Poldry - tabulka

Policie

Policie ČR, Územní odbor Šumperk

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava , provoz Šumperk

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Rapotín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Reader

Rejchartice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Rozvodné sítě

Ruda nad Moravou - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

Skládky - tabulka

Sobotín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Správa silnic Olomouckého kraje

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Šumperk

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Staré Město - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Státní plavební správa

Sudkov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Suché nádrže - tabulka

- Š -

Školy a školní jídelny

Šumperk - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- T -

Technické služby

Technické služby města Šumperka

, Šumperk

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Velké Losiny - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Vernířovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vikantice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Vikýřovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I.–III. kategorie
IconVodní nádrže IV. kategorie
IconZvláštní povodeň
IconVodní díla I.–III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodní záchranná služba ČČK Mohelnice - MS 277

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

Zdravotnictví

zkratky

ZZS Olomouckého kraje

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk